Pedagogik


Vi arbetar med såväl Montessorimaterial- och övningar som med annat material och väljer ut det som bäst passar vår barngrupp och som stödjer arbetet enligt förskolans läroplan.

Språk

Vi har ett stort utbud av material som ger barnet möjlighet att utveckla sin kunskap om hur språket är uppbyggt. Vi använder oss av böcker för att genom högläsning eller bokpromenader, där vi tar oss igenom en bok genom att diskutera vad vi ser på bilderna, ge barnen tillgång till ett nyanserat talspråk, ett brett ordförråd och får öva sin förmåga att berätta och uttrycka sina tankar. Vi arbetar med ramsor och sång för att ge barnen tillgång till ord och uttryck som inte används i det vardagliga språket.

Vi arbetar med reflektion i smågrupper och i helgrupp för att barnet ska få möjlighet att lyssna, ställa frågor och resonera tillsammans med sina kamrater med stöd av en pedagog. Barnen är viktiga i planeringen och utvärderingen av verksamheten, det är i samtal mellan barn och mellan barn och pedagog som vår förskola formas.

Vi har material som ger barnet möjlighet att upptäcka och utforska bokstäver, hur de låter, hur de ser ut, hur de skrivs och hur de tillsammans bildar olika ord. Vi arbetar med rim för att visa på bokstävernas påverkan på ord, genom att byta ut en bokstav, ett ljud, så kan vi få nytt ord med en helt ny innebörd.

Matematik

Vi arbetar med konkret matematikmaterial för att barnet ska få möjlighet att utveckla sin taluppfattning genom att vi arbetar med siffror, hur mycket en siffra faktiskt motsvarar. Hur mycket är fem myror, fem äpplen, fem år?

Vi använder oss av material där barnen får utveckla sin kunskap om geometri, genom att undersöka och upptäcka olika geometriska former och formernas egenskaper.

Barnet får utveckla sin känsla för mängder, antal och talmönster genom spel, olika sorteringsövningar och uppdrag som de får från pedagogerna.

Barnet får även möjlighet att utforska olika former av problemlösning genom problem som de själva upptäcker, skapar eller som är skapade av pedagoger. Problemet kan vara att vi undrar vem som är längst på förskolan, hur många kottar det finns i en burk eller en gåta, barnet får då tillsammans med sina kamrater möjligheten att komma på och testa olika lösningar för att komma fram till ett svar.

Naturvetenskap

Under vår verksamhet med Mulle och Knytte i Stadsskogen, vid utevistelse på vår gård och på andra utflykter får barnet utveckla sin förståelse för naturens kretslopp, djur och natur.

Vi arbetar med olika experiment som ger barnet möjlighet att utforska enklare kemiska processer. Det kan till exempel handla om att vi kokar egen slime, bakar med barnen, gör vulkanexperiment eller undersöker hur varmt och kallt vatten beter sig.

Teknik

Barnet får utforska enklare teknik genom att vi till exempel undersöker vilka saker som flyter eller sjunker. Teknik handlar mycket om problemlösning och att testa olika sätt att bygga båtar för att de ska flyta bäst, eller vilket sätt att vika ett pappersflygplan som får det att flyga längst.

Vi har ett brett utbud av material som uppmuntrar till bygg- och konstruktionsarbete. På eftermiddagarna arbetar barnen gärna med magneter, lego, plus plus och olika klossar.

Estetik

Vi arbetar med bild i samband med reflektion av vissa aktiviteter och utflykter barnen har varit på, efter Mulle och Knytte får barnen ofta delta i ett skapande, runt högtider skapar olika pyssel och barnet får dessutom måla med flaskfärger, skapa collage, arbeta med lera och saltdeg, sy, väva och arbeta med pärlor på olika sätt.

Barnen får utforska drama genom rollekar med andra barn, de kan få gestalta en saga eller barnbok. Ibland gör pedagogerna gestaltningar för att starta ett samtal med barnen om till exempel hur vi är mot varandra på förskolan eller hur man ska bete sig i naturen.

Vi sjunger mycket tillsammans på samlingar, och lyssnar på musik som barnen tycker om.

Värdegrund

Barnen får i olika aktiviteter arbeta enskilt och i grupp för att både utvecklas i att lita på sin egen förmåga och bli bättre på att samarbeta, lyssna och ta in andras perspektiv samt få känna att de kan bidra till att föra gruppens arbete framåt.

Med hjälp av olika böcker och sagor, gestaltning och samtal i helgrupp eller smågrupper får barnen diskutera hur alla kan ta ansvar för gemensamma regler och få förståelse för sina egna rättigheter och skyldigheter på förskolan. Vi har även diskussioner om hur barnen tycker att man bör hantera konflikter på förskolan, hur barn och pedagoger ska vara mot varandra för att det ska kännas trevligt och tryggt och med stöd av pedagoger får barnen lösa konflikter som uppstår.

Motorik och hälsa

Vi är utomhus varje dag, på vår gård och i skogen får barnen möjlighet att utveckla sin kroppsuppfattning och koordinationsförmåga genom att springa, klättra, bygga hinderbanor och cykla. Vi arbetar med miniröris och dans för att barnen ska få utveckla sin grovmotorik.

Barnen får ökad förståelse för vikten att värna om sin hälsa genom att vi har samtal om vad kroppen mår bra av och vad som gör kroppen stark och glad. Vi gör olika avslappningsövningar och pratar om hur förskolan behöver vara för att alla ska må bra och vara trygga.  

Kultur och flerspråkighet

Vi uppmärksammar olika högtider genom att tillsammans med barnen lära oss om dem. Vi pratar om vilka språk som barngruppen har kännedom om och försöker lära oss olika ord, uttryck och räkneord på de olika språken.